• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr
Title Image

Κουπόνια Τεχνολογίας
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ. Π. Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Η κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:  5.000€ έως 15.000€. Επιδοτείται το 100% της αξίας του κουπονιού τεχνολογίας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 3. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης IV «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ)»
 4. Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο / πρόταση χρηματοδότησης με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης ΤΠΕ, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων
 5. Να λειτουργούν νόμιμα
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης
 7. Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 8. Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 9. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 10. Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.)
 11. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Εξοπλισμός: Εξυπηρετητές (Servers), Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή, Ηλ. Υπολογιστές, Εξοπλισμός γραφείου, Λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Λογισμικό: Εφαρμογές γραφείου, Antivirus, Προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κ.λπ.), Ανάπτυξη ιστοσελίδας που θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 2 γλώσσες (έως 2.000€), Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 2 γλώσσες (έως 4.500€)
 • Παροχή Υπηρεσιών: Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) για δραστηριότητες B2C ή B2B/B2E (έως 3.000€), Υπηρεσίες digital marketing, π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media (έως 1.000€), Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (έως 1.000€), Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων (έως 2.000€)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (15.05.2019)

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ηλεκτρονική Υποβολή: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

Περίοδος Υποβολών:

Έναρξη: 4 Ιουνίου 2019

Λήξη:  5 Ιουλίου 2019

Αξιολόγηση Σχεδίων:

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2311241136 ή μέσω E-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@upgrade.edu.gr