• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr
Title Image

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές ΔΑΜ (Περ. Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Η δράση, «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στοχεύει στη δημιουργία νέων και στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων. Κύριο σκοπό αποτελεί η υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€, εκ των οποίων 14.000.000€ αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 6.000.000€ ορισμένους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου & Επιχορήγηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού κυμαίνεται από 20.000€ – 100.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τουλάχιστον το 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας – ένδειξη (YΔ)

 • Δαπάνες εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων:
  • Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
  • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
  • Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης
  • Εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας (YΔ)
  • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας (YΔ)
  • Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) (YΔ)
  • Ηλεκτρικά  μεταφορικά μέσα 50.000€ (YΔ)
 • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο:
  • Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων (YΔ)
  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών:
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000 €
  • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
  • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. έως 5.000 ανά πρότυπο
  • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5.000 ανά διαχειριστικό σύστημα
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 10.000€
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου έως 10.000€
 • Δαπάνες Λογισμικού: 
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Έμμεσες δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18/01/2024

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών .

 

Βασικές Προϋποθέσεις

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Νέες και Υπό Σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Οι νέες να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση, ίδιος φορέας επένδυσης (επιχείρηση / μέτοχος / εταίρος / ιδιοκτήτης).
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών:
  • Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
  • Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
  • Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
  • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 • Να λειτουργούν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) , Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) , Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) , Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) , Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) , Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.) , Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε) , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) , Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.) , Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ) , Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. De Minimis
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά Διαθέσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ.
 • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια
 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση).
 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Ο Ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρίας να δεσμευτει ότι η δηλωθείσα στην αίτηση, εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης θα παραμείνει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την τελική καταβολή/αποπληρωμή της Δ.Χ.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να:
  • αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
  • περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες των οποίων αθροιστικά ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών) να είναι άνω των 20.000€
  • περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Περίοδος Υποβολών και Κριτήρια Αξιολόγησης 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 08/02/2024 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 08/04/2024 και ώρα 15:00.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται/αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και των κάτωθι βαθμολογούμενων κριτηρίων :

 • Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου 35%
 • Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 10%
 • Εμπειρία ιδιοκτήτη ή εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμέτοχής 10%
 • Διάστημα ανεργίας Ιδιοκτήτη ή Εταίρου / Μετόχου (μήνες ανεργίας/6* 10).  10%
 • Αύξηση απασχόλησης πέραν της τυπικής προϋπόθεσης για κατ’ ελάχιστο αύξηση/δημιουργία μιας (1) Ε.Μ.Ε. (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) 35%

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2311241136 & 2311202375 ή μέσω E-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση espa@upgrade.edu.gr