• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.
Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 50.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 € θα επιδοτηθούν με 50.000 €

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 2. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 5. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

 

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

 • Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και
 • Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Σε περίπτωση που μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΚΜ, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην ΠΚΜ προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός ΠΚΜ, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

 

Δικαιούχοι της Δράσης: Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)                                                                                                                        στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
  ➢ Ανώνυμη Εταιρία,
  ➢ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
  ➢ Ομόρρυθμη Εταιρία,
  ➢ Ετερόρρυθμη Εταιρία,
  ➢ Ι.Κ.Ε,
  ➢ Ατομική Επιχείρηση,
  ➢ Ν.Ε.Π.Α.,
  ➢ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
  ➢ Συνεταιρισμός
  ➢ Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων καθώς και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

➢ Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
➢ Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019
➢ Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 1/4/2019 έως 30/06/2019

Πιο συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MAX MIN
Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ έτους 2019 25 0
Δείκτης κέρδους Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών (EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019 15 0
Επίπτωση του Covid-19 στον κύκλο Εργασιών της επιχείρησης Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 01/04/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 01/04/2020 έως 30/06/2020 (Β) 60 0

 

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης: Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσαν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

 

Προκήρυξη Δράσης-Υποβολή προτάσεων: Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

 1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31/12/2020, που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο και προς αποφυγή καθυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στη Δράση να εκκινήσουν άμεσα την διαδικασία για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή: Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 10/9/2020 και ώρα 10.00 και έως τις 09/10/2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.