• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr
Title Image

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πατήστε εδώ για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου της UPGRADE, εφόσον επιθυμείτε να διαπιστώσετε εάν η επένδυση σας είναι επιλέξιμη προς επιδότηση.

Α΄ Κύκλος (Ολοκληρώθηκε): Στο πλαίσιο της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις σε τομείς με καινοτόμα δυναμική όπως ο τομέας των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής καθώς και στους τομείς της αγροδιατροφής και της υγείας. Η στόχευση του Υπουργείου μέσω της δράσης ήταν σαφής και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση και ενθάρρυνση συνεργατικών σχημάτων οριζόντιας και κυρίως κάθετης συνεργασίας. Στη λογική αυτή, μοριοδοτήθηκαν σχήματα συνεργασίας που αναπτύχθηκαν με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς – συνεργασία μεταξύ ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, συνεργασίες μεταξύ νέων και παλιών αυτοαπασχολούμενων, συνεργασία μεταξύ ίδιων και συμπληρωματικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα και προκειμένου η δράση να εντάξει στον σχεδιασμό της το σύγχρονο οικοσύστημα στήριξης της επιχειρηματικότητας ενσωμάτωσε ως κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης το «voucher θερμοκοιτίδων». Αυτό μεταφράζεται σε επιδότηση σε ποσοστό 100% για δαπάνες φιλοξενίας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από το σύνολο των δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος είναι η ένταξη των δομών αυτών στις επιλογές των νέων επιχειρηματιών ως μέσα αξιολόγησης και ωρίμανσης της ιδέας τους αλλά και ως μέσα στήριξής τους στα πρώτα τους βήματα. Μέσα στον Ιανουάριο του 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να προχωρήσει η ένταξη των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων.

Β΄Κύκλος: Ο συνολικός διαθεσιμος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του Β’ Κύλου της δράσης αναμένεται στις 70 εκατ €. Στο πλαίσιο εμπλουτισμού της πρόσκλησης με σχόλια που καταγράφηκαν στον Α΄ Κύκλο η δράση αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό ενίσχυσης 100% για την κατηγορία των ωφελούμενων και τις προϋποθέσεις που έθετε ο Α΄ κύκλος και παράλληλα να δώσει την δυνατότητα για χρηματοδότηση 50% για την ίδρυση νέας επιχείρησης σε διευρυμένη κατηγορία ωφελούμενων (π.χ μισθωτοί, υφιστάμενες επιχειρήσεις) σε ένα πλαίσιο λιγότερων δεσμευτικών προϋποθέσεων (π.χ για το ποσοστό ενίσχυσης 50% δεν θα υπάρχει η απαίτηση για κατάργηση του υφιστάμενου ΚΑΔ).

Συνοπτική Περιγραφή

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

– Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

– Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την    ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Καθεστώς ενίσχυσης

– 15.000€ έως 60.000€

Επιδοτούνται για:

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

– Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων

– Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

– Υλικά/ Κατασκευές

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Ενέργεια

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

– Υγεία-Φάρμακα

Επιλέξιμη εταιρική μορφή

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).

Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες

– Λειτουργικά

– Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

– Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

– Αποσβέσεις παγίων/ χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

– Αγορά/ χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

– Προμήθεια αναλωσίμων

– Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)

– Μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/εις

– Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.