• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr
Title Image

Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα

Εφόσον επιθυμείτε να διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη προς επιδότηση από τις δυο δράσεις  πατήστε εδώ για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της UPGRADE.

Οι δυο χρηματοδοτικές παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 50.000.000€ έκαστη αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και των τεχνολογικών υποδομών υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ψηφιακό Βήμα: Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός έργων: από 5.000€ – 50.000€

Ποσοστά χρηματοδότησης: έως 50%

Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες

Ψηφιακό Άλμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός έργων: από 55.000€ – 400.000€

Ποσοστά χρηματοδότησης: έως 50%

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες

Δικαιούχοι δράσεων

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

–   Έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017

–   Διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με τους οδηγούς των δράσεων

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Δράσεις:

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν σε μια από τις δυο δράσεις θα πρέπει:

1.   Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

2.   Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%

3.   Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας

4.   Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

5.   Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

6.   Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

7.   Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Επιδοτούμενες δαπάνες Δράσεων

Η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει:

1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

3. Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

– 2 τουλάχιστον γλώσσες

– Mobile responsive

– Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

4. Υπηρεσίες που αφορούν σε:

– φιλοξενία (hosting, collocation)

– σύνδεση στο διαδίκτυο

– ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

– ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

– ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

– μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των δυο δράσεων (04-06-2018) .

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρισης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.

Α.   Ανώτατη (15 – 18 βαθμοί)

Β.   Ανώτερη (8,5- 14,5 βαθμοί)

Γ.   Μέση (4,5 – 8 βαθμοί)

Δ.   Χαμηλή (0 – 4 βαθμοί).

Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης:

–   Τουλάχιστον κατά μια (1) ψηφιακή βαθμίδα σε περίπτωση συμμετοχής στη δράση «Ψηφιακό Βήμα»

–   Τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες σε περίπτωση συμμετοχής στη δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη Βαθμίδα

Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

–   Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα)

–   Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN)

–   Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)

–   Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) – Server(s)

–   Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scanners, projectors)

–   Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes)

–   Ύπαρξη ιστοσελίδας

–   Σύνδεση σε e-marketplaces

–   Digital marketing (Google ads, facebook ads)

–   Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

–   Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων

–   Ασφαλείς πληρωμές

–   Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

–   Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

–   Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

–   Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

–   Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

–   Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Ηλεκτρονικές Υποβολές

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και συνοδεύονται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας.

Περίοδος Υποβολών

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικών Υποβολών: 11.06.2018

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικών Υποβολών: 02.10.2018